Общи условия за ползване на интернет сайта www.prepclass.net  и предоставяните чрез него услуги

С използване на интернет сайта www.prepclass.net, всяко негово меню, категория или подкатегория,секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този интернет сайт, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на интернет сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

Обвързването от общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на интернет сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции, функционалности и други. Сайта си запазва правото едностранно да променя общите условия за ползване на интернет сайта и предоставяните чрез него услуги по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на интернет сайта веднага след приемане на решение за влизането им в сила.

Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези условия, моля, не използвайте този интернетсайт и услугите, предоставяни на него. Ако продължите да използвайте този интернет сайт, ще приемем, че сте съгласни с настоящите Общи условия.

Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с интернет сайта www.prepclass.net, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „Контакти” на титулната ни страница.

I.              Дефиниции

Думите и изразите, използвани по-долу в настоящите общи условия имат следното значение:

 1. IР Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница илиресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернетмрежа.
 • Акаунт представлява профилът на Потребителя в интернет страницата на www.prepclass.net, съдържащ сбор от данни на Потребителя, включващи Потребителско име и Парола за вход, който позволява на Потребителя да достигне до определени части на Интернет сайта и чрез който са достъпни част от услугите и информацията, предоставяни от сайта.
 • Активно поведение означава кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер през www.prepclass.net, отвеждащ потребителя към други интернет страници.
 • Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • ЗЗЛД означава българския Закон за защита на личните данни;
 • Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SРАМ, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), атака за отказ на услуга (denial of service attack – DoS), извършване на действия, които могат да бъдат класифицирани като промишлен и индустриален шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет иасоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да секласифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.prepclass.net
 • Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от сайт.
 • Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 1. Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.
 1. Информационни материали означава обяви (включително, но без ограничение, обяви за продажба, покупка, предлагане, търсене и отдаване под наем на недвижими имоти), предложения, известия, рекламни и промоционални материали, периодични информационни бюлетини, брошури, статии, новини, анкети, публикации чрез текстови и графични елементи, снимки, скици и други, които Потребителят се съгласява да получава със създаването на Акаунт.
 1. Общи условия означава настоящите общи условия, както и всички последващи техни изменения, публикувани на интернет страницата www.prepclass.net ;
 1. Парола за вход е персонален цифрен/буквен/знаков код, който заедно с Потребителското име индивидуализира Потребителя и дава право на достъп до неговия Акаунт в Интернет сайта.
 1. Пасивно поведение означава ненапускането на сайта www.prepclass.net или други под-страници на основния домейн (в случаите, когато имот / услуга са достигнати директно чрез интернет търсачка), след като той се е заредил в браузъра на потребителя.
 1. Потребител на Интернет сайта е всяко дееспособно физическо лице, въвело електронния адресили достигнало до интернет страницата, под-страници или сайта www.prepclass.net чрез пренасочване от друг уебсайт.
 1. Потребителско име е посочен от потребителя персонален адрес на лична електронна поща (e-mail), посредством който последният се индивидуализира при регистрацията си в уебсайта наwww.prepclass.net
 1. Случайно събитие е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 1. Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол НТТР, НТТР5 или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 1. Алфа Клас – Алфа клас означава „Алфа клас“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204305752, със седалище и адрес науправление в Република България, гр. София, ул. „Слав Караславов“ № 13, вх. В, ет. 1, ап. 1. 

II.            Предмет на Общите условия

 1. Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на Интернет сайтаwww.prepclass.net и предоставяните чрез него услуги и взаимоотношенията между сайта, от една страна и Потребителите, от друга.
 • Достъпът до услугите, предоставяни на Интернет сайта, е възможен само и изключителнопосредством използване на публично достъпната Интернет страница www.prepclass.net. Интернет сайтът представлява информационен масив, съдържащ Информационни материали както на сайта, така и на трети лица. Сайта не носи никаква отговорност за съдържанието на Информационните материали на трети лица.

III.          Обща информация

 • Сайта декларира, че интернет страницата www.prepclass.net е достъпна за всички Потребители, съгласили се с действащите Общи условия.
 • Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия се отнасят в две категории:
  • Регистрирани потребители – тези, създали свой личен Акаунт в електронната система на Алфа Клас, посредством достъпната в реално време (on-line) електронна форма за регистрация;и
  • Нерегистрирани потребители – тези, които посещават Интернет страницата на Алфа Клас без да извършват регистрация и без да са открили свой личен Акаунт.
 • Регистрираните Потребители имат право да използват своя Акаунт във връзка с всички услуги,промоции, рекламни съобщения и кампании, организирани от Алфа Клас в рамките на обичайната му търговска дейност.

IV.          Регистрация в www.prepclass.net

 • Достъпът до услугите, предоставяни от Алфа Клас е позволен на всеки Потребител, който е създал и регистрирал Акаунт в електронната система на Алфа Клас. Регистрация на Интернетсайта е абсолютно доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр, като зададете съответно минимално изискуеми данни. При успешно приключване на регистрацията Потребителят ще притежава лично Потребителско име и Парола за вход, с които ще може да влиза в създадения му в Интернет сайта личен Акаунт. Възможно е използването на сайта без регистрация в системата. 
 • Всеки Потребител може да има само един Акаунт. Алфа Клас не допуска да се споделя един Акаунт между няколко Потребителя.

V.            Права и задължения на Алфа Клас

 • Алфа клас има право да публикува на Интернет сайта всякаква текстова, графична и другаинформация във връзка с оферти от собствената си база данни с цел реклама и информация; съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в областта на недвижимите имоти, под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графичниелементи, предоставяйки я за добросъвестно ползване от регистрирани и нерегистриранипотребители, в зависимост от това къде се намира и за кой вид потребители е достъпна.
 • Алфа Клас се задължава да предприеме необходимото така, че съдържанието на Интернет сайта да бъде точно и актуално във всеки един момент. Въпреки това, обаче, Алфа клас не носи никаква отговорност за валидността или верността на

Информационните материали, предоставени на Потребителите. Потребителите разбират и се съгласяват, че обявените цени са индикативни към момента на публикуване, не пораждат обвързващо предложение за покупка, продажба, наем или каквато е конкретната услуга, както и че цените подлежат на едностранна промяна във всеки един момент; характеристиките на имотите са индикативни, не са гарантирани от Алфа Клас и може да не са достоверни, действителни или действащи. Услугите на Алфа Клас се предоставят възмездно – срещу индивидуална такса, дължима от всеки Потребител, решил да ползва услугите на Алфа Клас, която такса се договаря индивидуално между страните в зависимост от предоставяната услуга. Потребителите не могат да търсят обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в резултат използването на Интернет сайта.

 1. Алфа Клас се задължава да обработва личните данни на Потребителите законосъобразно идобросъвестно.
 1. Алфа Клас има право да прекрати едностранно или да ограничи без предизвестие достъпа до Интернет сайта на определени Потребители в следните случаи:
  1. Потребителят разпространява посредством Интернет, SMS или посредством използване на услуги чрез Интернет сайта на Алфа Клас, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;
  1. Потребителят с действията си накърнява доброто име на Алфа Клас, нарушава законите в Република България или застрашава програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.
 1. В случай на осъществени неправомерни действия по предходната точка и/или при поискване от компетентните органи на Република България, Алфа Клас има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността наПотребителя.
 1. Алфа Клас има правото да изисква от Потребителите допълнителна информация и/или декларации съгласно от Закона за мерките срещу изпирането на пари и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, във връзка с извършването на конкретна операция.
 1. Алфа Клас има всички други права и задължения, подробно регламентирани от действащото законодателство и от настоящите Общи условия.

VI.          Права и задължения на Потребителя

 1. Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.
 1. При създаването на Акаунт в електронната система на Алфа Клас Потребителят се задължава да предостави следната минимално изискуема информация: име,

презиме, фамилия, точен и валиден телефон за връзка, персонален адрес на електронна поща (e-mail). От Потребителя може да бъде изискано и предоставянето на допълнителна информация,като нейното предоставяне ще бъде от доброволен характер.

 1. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят (регистриран или нерегистриран) не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Интернет сайта на Алфа Клас.
 1. Потребителят е длъжен да подхожда честно и почтено спрямо другите Потребители и е изцяло отговорен за действията или бездействията си при използването на Интернет сайта.
 1. Потребителят няма право да използва Акаунтите на други Потребители, нито да предоставя своя Акаунт за ползване от други лица. Той е длъжен да пази в тайна Паролата за вход.
 • Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят нафункционирането на Интернет сайта, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други Потребители.
 • Със създаване на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни. Личните данни на Потребителите ще бъдат събирани и обработвани от Алфа Клас съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Политиката за защита на личните данни, представляваща Приложение № 1 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част оттях.

VII.        Директен маркетинг

 • Със създаване на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява по подразбиране да получава Информационни материали от Алфа Клас и неговите търговски партньори.
 • Отказът от получаване на Информационни материали от страна на Потребителя може да бъде направен по всяко време посредством:
  • използването на специално указана интернет връзка, която се съдържа в Информационните материали;
  • отказ от получаване на Информационните материали чрез страниците с ограничен достъп в специалната част на всеки Акаунт;
  • свързване с Алфа Клас чрез формата за контакт, указана на Интернет сайта, без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.
 • Отказът от получаване на Информационните материали от страна на Потребителя не означава, че той отхвърля, изменя или се отказва от приемането на настоящите Общи условия.
 • Алфа Клас си запазва правото да избира към кого да изпраща Информационните материали, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава Информационни материали без всякакви бъдещи ангажименти от страна на Алфа Клас или допълнително предизвестие.
 • С приемане на тези Общи условия всеки Потребител на Алфа Клас се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него e-mail адрес и телефон повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от Алфа Клас, осъществявани с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, предоставяни от Алфа Клас.
 • Алфа Клас си запазва правото да избира към кого да изпраща такива повиквания и/или съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на повиквания и/или съобщения отделни контакти на Потребител без всякакви бъдещи ангажименти от страна на Алфа Клас и без допълнително предизвестие.
 • Всеки Клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава повиквания,съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от Алфа Клас за целите на директния маркетинг иреклама, като се обади в работно време (от 09:00 до 17:00 ч.

– всеки работен ден от понеделник до петък) на телефон [+359 28 10 50], като посочения телефонен номер е достъпен от всички оператори в страната.

 • Със създаване на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни. Личните данни на Потребителите ще бъдат събирани и обработвани от Алфа Клас съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Политиката за защита на личните данни, представляваща Приложение № 1 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част оттях.
 • Алфа Клас ще използва IP адресите на Потребителите, събирани по време на интернет връзката им с Интернет сайта, за технически цели. Освен това, IP адресите ще бъдат използвани за събирани на обща статистическа демографска информация (напр. относно региона, от който е осъществено свързването) и могат да бъдат използвани за статистически анализ и коригиране на грешки в системата. Данните могат да бъдат свързвани с други данни, предоставяни отПотребителите за целите на предоставяне на услуги на Интернет сайта www.prepclass.net .
 • Алфа Клас декларира, че преминаването през Интернет сайта www.prepclass.net  генерира файлове – „бисквитки”, т.е. малки части от текст, които се записват на компютрите на лицата, използващи Интернет сайта, и че те правят възможно да се адаптират услугите и съдържанието към техните индивидуални потребности и предпочитания и да се събира обща статистическаинформация, свързана с начина, по който Интернет сайтаwww.prepclass.net  се използва. Лице, използващо Платформата, може да блокира процеса на генериране на файлове – „бисквитки” по

всяко време чрез избор на съответна опция в уеб браузъра си. Алфа Клас декларира, че когато опцията за записване на файлове – „бисквитки” е забранена в уеб браузера, е възможно да възникнат затруднения при използването на Интернет сайта www.prepclass.net , които могат да включват по- бавно от обичайното изпълнение на операции или неизпълнението им, както невъзможност от предоставяне на елементи от информацията налична в сайта. Подробна информация за начина, по който Алфа Клас събира и използва на „бисквитки“ можете да намерите в Политиката за използване на „бисквитки“, представляваща Приложение № 2 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част от тях.

 • Със създаване на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава предварително своето изрично и неотменимо съгласие да получава квалифицираните от Закона за електронната търговия „непоискани търговски съобщения”, отправяни от Алфа Клас по електронната поща, посочена от него при създаване на Акаунт в електронната система на Алфа Клас. В случай, че Потребителят не желае да получавасъобщения Алфа Клас разполага с възможност да се отпише чрез изрично указан линк, присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

VIII.      Интелектуална собственост

 • Всички материали в Интернет сайта, включително настоящите Общи условия, са интелектуална собственост на Алфа Клас.
 • Съдържанието на Интернет сайта не може да се копира или репродуцира, освен доколкото не е необходимо конкретен материал да бъде разглеждан онлайн. Всеки Потребител има право даотпечатва цели страници от Интернет сайта за своя лична употреба с нетърговска цел при следните условия:
  • нито един документ или свързани с него графики от Интернет сайта да не бъдат изменяни по никакъв начин;
  • нито една графика от Интернет сайта да не бъде използвана отделно от съответния текст;
  • авторското право, търговската марка или други декларации на Алфа Клас да присъстват във всички копия;
  • не се нарушават авторските права на Алфа Клас или на трети лица, свързани пряко или косвено с публикуваното съдържание на Интернет сайта;
  • не се нарушават разпоредбите на настоящите Общи условия.
 • Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, публикувани на Интернет сайта www.prepclass.net  са собственост на Алфа Клас или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от изричен текст по отношение неговата собственост.
 • Потребителите не могат да копират, прехвърлят, модифицират или да правят други изменения;използват, свързват с, излагат, включват каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на Алфа Клас, включително всякакво съдържание от Интернет сайта извън Алфа Клас, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното писмено съгласие на Алфа Клас.
 • Всяко използване на съдържанието на Интернет сайта за други цели, освен изрично упоменатите в тези Общи условия или в друг документ, който ги придружава ако такъв има, е забранено.
 • Употребата на публикуваната в Интернет сайта информация, респ. на неговото съдържание други Сайтове е забранена.
 • За всяко нарушение на интелектуалната собственост, която е обект на закрила съгласно настоящия раздел VIII, включително, но не само настоящите Общи условия, Алфа Клас има право на неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева. Това не ограничава правото на Алфа Клас да търси отговорност на нарушителя за реално претърпени вреди и/или пропуснати ползи по съответния законов ред.

IX.          Отговорност и гаранции

 • Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на Алфа Клас в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или измамна информация.
 • Чрез използването на Интернет сайта www.prepclass.net  в т.ч. неговото съдържание или предоставяните чрез нея услуги Потребителят носи отговорност за всички неправомерни последствия, настъпили от това използване. Потребителят носи отговорност за всякакви имуществени, неимуществени или вреди от всякакъв друг характер, причинени на Интернет сайтаwww.prepclass.net  по отношение на неговото съдържание или предоставяните чрез нея услуги, пред Алфа Клас или трето лице, с което Алфа Клас има сключен договор.
 • Алфа Клас и неговите ръководители, служители или представители се освобождават от всякакво задължение и отговорност за всякакви загуби или щети, понесени от Потребителя или други лица (включително всякакви преки, непреки, наказателни или косвени загуби или щети, пропуснати приходи, печалби, нарушена репутация, загуба на данни, поръчки, използване на паричнисредства, както и загуби или щети, възникнали или свързани по някакъв начин с прекъсване на дейността, било по силата на предявен иск за небрежност, по силата на договор или по друг начин), в някаква връзка с използването на Интернет сайта или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на Интернет сайта, или въввръзка с типа на представеното съдържание на Интернет сайта; грешки или пропуски в съдържанието; Уебсайтове, свързани с Интернет сайта, или материалите на такива Уебсайтове, включително загуби или щети поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго

имущество на Потребителя поради предприети действия и достъп до, използване или разглеждане на Интернет сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Интернет сайта или Уебсайтове, свързани със Интернет сайта. Настоящите условия не изключват или ограничават единствено отговорността на Алфа Клас, която не може да се изключи или ограничи съгласно действащото законодателство към момента на претендираното събитие, нанесло вреди.

 • Алфа Клас не носи отговорност за причинени на Потребителя вреди, в т.ч. за неспазване на сроковете, упоменати в тези или други Общи условия, публикувани на Интернет сайтаwww.prepclass.net , когато последните са обусловени от повреди и/или сривове.
 • Алфа Клас не предлага никакви директни или косвени гаранции, че предоставяните чрез Интернет сайта услуги и/или продукти ще задоволяват и ще отговарят на представите и персоналните изисквания на Потребителя и ще бъдат сигурни и лишени от каквито и да билопропуски.
 • Операторите, ръководителите и/или собствениците на Интернет сайта не носят отговорност относно щети, настъпили в резултат на, но не ограничително, придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзки, транзакции или сътрудничество, които могат да бъдат осъществени между Потребителите и някое от лицата, които директно или индиректно рекламират на Интернет сайта на Алфа Клас.
 • Алфа Клас не носи отговорност в случай, че Потребителят бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Алфа Клас и предлагат услуги от името на Алфа Клас, без да са изрично писмено оторизирани.
 • Алфа Клас не носи отговорност за допуснати технически грешки или неточности в съдържанието на Интернет сайта. С цел избягване на съмнение, всички цени, местоположения, публикации чрез текстови и графични елементи, снимки, скици и други, са индикативни и Алфа Клас не носи никаква отговорност за точността им.
 • Всеки Потребител, който сметне, че съдържанието на Интернет сайта накърнява авторско право или друго сродно такова може да се свърже с Алфа Клас.

X.            Уведомления

 • Всички уведомления и изявления, в т.ч. търговски съобщения, до Потребителя се адресират до електронна поща, посочена от него след регистрацията му на Интернет сайта на Алфа Клас.
 • В случай, че Потребителят промени адреса на електронната си поща, той се задължава да отрази промяната в своя Акаунт. До извършване на съответната промяна от страна на Потребителя всички съобщения, изпратени и достигнали до първоначално посочената отпоследния електронна поща ще се считат за получени.
 • Всички съобщения и изявления, в т.ч. търговски съобщения, адресирани от която и да е от страните на посочените в www.prepclass.net  адреси, в т.ч. електронни, се считат за получени и приети от другата страна след изтичане на 3 (три) дни от тяхното изпращане.
 • Контактите, осъществени от страна на Алфа Клас чрез средства за дистанционна (електронна) комуникация (например е-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.
 • Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет сайта, Потребителят позволява на Алфа Клас да използва данните му за обратна връзка посредством наличните начини, включително и по електронен път.
 • Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава Алфа Клас да осъществи обратна връзка с Потребителя.

XI.          Други условия

 • Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.
 • Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влеченедействителност на останалите разпоредби на Общите условия.
 • Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на Интернет сайта на Алфа Клас, с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдатотнасяни за разрешаване до компетентния български съд.
 • Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки конкретен случай със специални условия.
 • Изменените или новоприети Общи условия се публикуват на Интернет сайта на Алфа Клас и влизат в сила незабавно.